מאמרים אקדמיים

מאמרים במשפטים

test

09/07/2018 00:00:00

The US Dollar continued to fall against other major currencies, with the US Dollar Index (USDX) closing 0.38% lower on Friday. The Mexican Peso (MXN) traded again stronger against the Dollar, closing the week with a gain of close to 4 percent, the best weekly performance in years. Reducing להמשך מאמר...

דיני נזיקין

08/05/2018 00:00:00

דיני נזיקין מדבר על מעשים "אסורים" שבמידה ונעשה אותם ונגרום נזק נשלם פיצוי, אין נזק- אין פיצוי. דיני נזיקין הכוונה לעוולות נזיקיות (לעומת דיני עונשין = עברה פלילית). דיני הנזיקין הם אותם כלים משפטיים שמאפשרים לנו לבחור מבין כל אותם מקרים שנגרמים נזקים את אותם נזקים שאני רוצים חברתית לתת להמשך מאמר...

דיני נזיקין - קלברזי

08/05/2018 00:00:00

קלברזי  - דוגל בשיטה של אחריות מוחלטת טוען כי כדי להגיע למצב אופטימאלי יש להטיל אחריות על מונע הנזק הזול ביותר והטוב ביותר. והוא: מי שנמצא בעמדה הטובה ביותר לעשות מאזן עלות- תועלת בין העלויות של התאונה לבין עלויות מניעתה, וכן לפעול על סמך אותו מאזן. (אפשרות פיזית למנוע הנזק) אותו להמשך מאמר...

חוק העמותות

16/02/2017 00:00:00

עבודה בנושא עמותות דבר החקיקה הראשי הרלוונטי ביותר : חוק העמותות, תש"ם – 1980,ס"ח 210. החוק התקבל ב 12.08.1980 אך התאריך בו נכנס החוק לתוקפו הוא: כ"ו באדר ב' התשמ"א 1 באפריל 1981. 2.      א.      את הצעת החוק ש להמשך מאמר...

אין עבירה בלי מידה מינימלית של נזק לציבור

27/01/2017 13:45:10

אתה לא יכול להכתים שמו של אדם ולהפכו לעבריין אם בעצם ההתנהגות שעשה לא הזיקה לאף אחד, גם אם התנהגות זו לא נראית בעיננו. לא ניתן ליצור נורמה פלילית אלא אם תוכיח שהתנהגות זו מזיקה באמת ליחיד או לחברה. (שידול לזנות זוהי עבירה, אך זנות היא אינה עבירה). להמשך מאמר...

שליחות לדבר עבירה (אחריות שילוחית)

27/01/2017 12:09:57

אחריות שילוחית אחריות אישית לעבירה זוהי התפיסה למשפט הפלילי. כל אחד ישא באחריות אם אכן בעצמו תרם לאותה התנהגות פלילית, תרומה שהחוק מזהה אותה כנדרשת על מנת לשאת באחריות פלילית. תרומה בכך שבהתנהגותו או שבעצמו ביצע את העבירה כולה או הביא אדם אחר לבצע את העבירה או סייע למישהו לבצע את העבירה או בעצמו השת להמשך מאמר...

ההתנהגות במחדל

27/01/2017 12:09:56

1. עבירות ההחזקה- על אדם להימנע מלעשות דבר- האיסור להימצא במצב של החזקת דבר. הרכיב ההתנהגותי בעבירה אינו פסיבי, כאשר מדברים על החזקה יש נטייה לחשוב שמשום שברשותנו נמצא דבר האסור להימצא המחוקק מפליל את אותה התנהגות. המחוקק מכוון להתנהגות שמאפשרת לאדם לשלוט שליטה בדבר שאסור היה לו לשלוט בו. דוגמא להמשך מאמר...

עקרון החוקיות הבט ראשון

27/01/2017 11:18:45

  קיים לא רק במשפט הפלילי. אך כתפיסה חוקית יש לו משמעות מיוחדת במשפט הפלילי. יש לו מספק הבטים והחשוב ביותר אומר שאין עבירה ואין עונש, אלא, על פי חוק שעמד בתוקפו בעת ביצוע העבירה ושחל עליה גם על פי מקום עשייתה. אין עונשין אלא ע"פ חוק (אלא אם מזהירים). אין אפשרות להטיל סנקציה על אדם, להמשך מאמר...

אין עונשין על דברים שבלב

27/01/2017 11:13:46

הכוונה שחברה ליברלית צריכה לאפשר לחבריה את חופש המחשבה. היא אינה אמורה להתערב בחופש זה. רק מפני שאדם אימץ צורה מסוימת של מחשבה, אין בה כדי להצדיק הפללתו של אותו אדם. מחשבה בלבד, אין בה כדי לסכן את החברה. עיקרון זה אינו מוחלט ולכן התחילו לסייג אותו וכן להפליל מחשבה (עברות מילוליות), עברות שאין בהם יו להמשך מאמר...

אחריות פלילית של תאגידים (ב)

27/01/2017 10:13:06

האם תיתכן אחריות כזאת? תיתכן משום תורת האורגנים שבאמצעותה פועל תאגיד בתחום האזרחי- גופי שליטה יצירי חוק (שהחוק יצר אותם ) המפעילים את האישיות המלאכותית הזאת (תאגיד) במישור המשפט האזרחי, האורגנים מוסמכים לפעול בשם התאגיד (הם התאגיד עצמו) ופעולתם מיוחסת אל התאגיד. הם זכאים לחייב ולזכות את התאגיד מב להמשך מאמר...

ענפי המשפט האזרחי וענפי המשפט הפלילי

27/01/2017 09:34:34

המשפט האזרחי : כולל בתוכו את נושאי המשפט שבין אדם לחברו- סוג של נורמות משפטיות שמאפשרות לאדם לפתח את עצמו, לקשור קשרים עם זולתו ולהגן על עצמו מבחינה משפטית. דוגמא:כאשר הפר אדם חוזה עם אדם אחר, מציין החוק אילו סעדים יש לזה שעמו הופר החוזה על מנת לשמור על המוסכם בו. בית המשפט יכול להמשך מאמר...

אין עונשין על מחשבה בלבד

27/01/2017 05:39:00

עיקרון זה בא לקדם את חופש המחשבה שלנו. פרקטית אין שום מכשיר שמשקף את מחשבותינו. יש לנו זכות לבטא את מחשבותינו. ביטוי זה כאן קשור לזכות יסוד :חופש הביטוי. מבנה העבירה הפלילית על מנת להיחשב כעבירה פלילית צריכה להכיל 2 מרכיבים חיוניים: המעשה הפלילי והמחשבה הפלילית. לא ניתן להעניש רק על אחד מהם צריך להמשך מאמר...

הכשרות מבחינה מנטאלית חלק 3

27/01/2017 04:19:56

הרבה שנים חשבו לאמץ גישה זו, משרד המשפטים קיבל רגליים קרות והחליט להחליף את המושג ל"עונש מופחת" ולא "אחריות מופחתת" במקום לשלוח את האיש למאסר עולם חובה ,ניתן לבית המשפט שיקול דעת לגזור עליו עונש מופחת מעונש החובה. סעיף 300 – 300 א- ניתן להעדיף עונש קל במקום הרצח. 1954- י להמשך מאמר...

הפרדה בין משפט פלילי מהותי לבין משפט פלילי דיוני

27/01/2017 03:35:42

  ·        המשפט המהותי- עוסק בנורמות המהותיות של המשפט הפלילי. איך יוצרים אחריות פלילית, על מה מתפשטת הנורמה של האחריות הפלילית, מבחינת זמן, ממתי הנורמה הפלילית חלה. הנורמה הפלילית המהותית היא גם דרכי הענישה: מהם האמצעים שהחברה מעמידה על מנת להגשים את להמשך מאמר...

עבירה פלילית

27/01/2017 01:46:02

מושג יסוד, המשפט הפלילי מטפל בעברות, יוצר אותן ואוכף אותן. המשפט הפלילי- תחום המשפט הפלילי המהותי- המשפט שדן בהגדרת העבירה ומרכיביה אך לא דן בכללים המשפטיים של האכיפה עצמה. הגשמת המשפט הפלילי באמצעות כללי אכיפה הוא מושא של המשפט הפלילי הדיוני. המשפט הפלילי המהותי דן בעבירה ומרכיביה. מהי עבירה? הא להמשך מאמר...

תחולה מבחינת מקום

27/01/2017 01:45:53

עברות החוץ: החלה של החוק הפלילי על התנהגויות שנעשו בחו"ל. ס' 13: אומר מפורשות שלא מתחשב בדין הזר גם אם נשפט האדם על אותן התנהגויות. מדינת ישראל שומרת לעצמה את הזכות לשוב ולשפוט את אותו אדם ולא לקחת בחשבון את העובדה שכבר נשפטו, וכן לא מתחשבים במה אומר החוק הזר. אלו העברות החמורות ביותר ולכן מ להמשך מאמר...

התחולה האוניברסאלית

27/01/2017 01:45:45

ישנם אמנות בינלאומיות (דוגמת אמנת ג'נבה) העוסקות בפשעים נגד האנושות (פשעי מלחמה) שאפשרו בתוך האמנות למדינות שהצטרפו אליהם לשפוט באותם מדינות אנשים (לא משנה מה מקור האנשים) על עבירות לפי האמנה. ס' 16 ישראל אומרת ש"דיני העונשין של ישראל יחולו על עבירות חוץ שמדינת ישראל התחייבה באמנות בינלאומיות להמשך מאמר...

חדלות פירעון

27/01/2017 01:45:39

אורגן עשוי להגיע למצב של חדלות פירעון כאשר סך הרכוש שברשותו, בהווה ובעתיד על פי הערכה והיוון, נמוך מהתחייבויות התשלום (חובות כספיים בעיקר) והתחייבויות הקיום (להשכיר נכס, לתת שירות, לספק מוצרים, להעסיק עובדים) המוטלות עליו.    כל עוד האורגן הוא בר פירעון, עולם המשפט משיא את חופש החוזים. להמשך מאמר...

הכשרות מבחינה מנטאלית חלק1

27/01/2017 01:45:27

אחד מפסקי הדין , לפני למעלה מ 200 שנה,  נשאלה השאלה מתי יחשב אדם פטור מאחריות פלילית בשל מחלת נפש? ידעו שקיימת תופעה שקיימת מחלה נפש, שהמחלה מנתקת אדם מהמציאות ויעשה דברים שאינו מבין שהם מבחינת התנהגויות אסורות. אותו פסק דין קבע לראשונה בתולדות המשפט האנגלי שאדם לא יתן את הדין על התנהגות שהי להמשך מאמר...

אין העבירה בלא עושה בא כשרות פלילית

27/01/2017 01:45:15

מבקש את התפיסה המוסרית של המשפט הפלילי. יש לבחון כי מי שעשה זאת היה מסוגל לציית לנורמות של אותה חברה שהוא נמצא בה. על מנת לבדוק זאת, המשפט יצר את מושג הכשרות הפלילית שמורכבת משני נטבחים האמורים לעזור לנו לגבש דעתנו בנושא יכולות האדם להפנים את ציווי החברה. המישורים: 1.  בא לבדוק את כשרותו מבחי להמשך מאמר...

שיפוטם ודרכי ענישתם של קטינים

27/01/2017 01:44:40

בתוך טווח הגילאים 12-18 קבע חוק הנוער מערכת נפרדת של בתי משפט על מנת שיוחדו לשפיטתם של קטינים- בית משפט לנוער. בצד בית משפט השלום הכללי יש בית משפט שלום לנוער. בצד בית משפט מחוזי יש בית משפט מחוזי לנוער. מערכת זו, מנוהלת ע"י נשיא נפרד (נשיא בתי המשפט לנוער הממונה ע"י שר המשפטים בהסכמת הנ להמשך מאמר...

מאפיינים של חוקות

27/01/2017 01:44:30

לא תמיד כל המאפיינים קיימים בכל חוקה. 1. מתי נוצרה- נוצרת בד"כ ברגעים היסטוריים, אחרי מהפכה, מלחמה גדולה. קשה מאוד לייסד חוקה בשעת רוגע, בתהליך מתמשך עם מחשבה. החוקה האמריקאית נולדת סמוך להכרזת העצמאות. מה בישראל? בהכרזה על מדינת ישראל, לאחר ההכרזה אומרים "אנו קובעים שהחל מרגע סיום ה להמשך מאמר...

עקרון החוקיות

27/01/2017 01:43:54

 עיקרון אותו נמצא בכל ענפי המשפט ובפרט במשפט הפלילי. ייחודו כאן שהוא בא להדגיש ולציין שהאיסור הפלילי יכול לבוא לעולם אך ורק על ידי אמירה מפורשת באמצעות חוק וכל אימת שהאיסור לא קיים לא ניתן לבוא חשבון עם אף אחד על התנהגות שכאשר עשה אותה האדם היא לא היתה אסורה. עיקרון זה קובע את גבולות תכולתו של להמשך מאמר...

אחריות פלילית של התאגיד (א)

26/01/2017 20:02:43

 אינה אופינית דווקא למשפט הפלילי, כמו אחריות שילוחית. אחריות תאגיד בדרך כלל מתקשרת למשפט האזרחי. החברה המודרנית ביקשה למצוא לעצמה כלים פשוטים ויעילים לקדם את הפעילות הכלכלית- מסחרית שלה, מעבר לפעילות של הפרטים עצמם. היא מצאה שהדבר אפשרי על ידי יצירת אישיות משפטית-מלאכותית (על ידי שהיא יוצרת תאג להמשך מאמר...

הכשרות מבחינה מנטאלית חלק 2

26/01/2017 14:05:27

כאשר נותנים פטור לאדם בגלל מחלת נפש- אומרים שההתנהגות של האדם היא אכן פלילית, אכן אסורה אך בגלל נתון אישי שיש באותו אדם (כמו מחלת נפש) אנו מתחשבים בנתון האישי ובשל התחשבות זו אנו מוכנים לפטור אותו מאחריות. לעומת זאת, אם מדובר בהתנהגות שלא מלווה בכתם מוסרי אנו אומרים שאותה התנהגות לא מהווה מלכתחילה להמשך מאמר...

עקרון החוקיות הבט שני

26/01/2017 10:00:17

הבט שני לעיקרון החוקיות:  מופיע בסעיף 3 של חוק העונשין: "אין עונשין למפרע"- חיקוק שיוצר עבירה לא יחול על מעשה שנעשה לפני יום פרסומו כדין או יום תחילתו לפי המאוחר. "חיקוק הקובע לעבירה עונש חמור מזה שניקבע לה בשעת ביצוע העבירה לא יחול על מעשה שנעשה לפני פרסומו כדין או לפני ת להמשך מאמר...

לכל עבירה, עונש בצידה שהולם את חומרתה

26/01/2017 09:07:11

עיקרון זה מביא לידי ביטוי את עיקרון המידתיות. אחד הביטויים בא לידי ביטוי כאן, שאתה חייב להפעיל אותן באופן מידתי. זאת אומרת על פי חומרתן היחסית. אינן יכול לגזור על גנב עונש של מאסר עולם, בדומה על מה שאתה גוזר על אדם שרצח בכוונה תחילה, אתה חורג מתחום המידה. מאסר עולם אינו משקף את הערך החומרי של מעשה ה להמשך מאמר...

ההבדל בין שידול להסתה

26/01/2017 09:01:15

שידול- העברות המילוליות הקשורות לחופש הביטוי , המאפיין אותם שהם לא מכוונות לאדם מסוים , הם מכוונות לאדם בלתי מסוים או ציבור. הביטויים לא מכוונים לאנשים ממוקדים בציבור זה. והסתה- היא יותר ממוקדת כאשר פונים לאדם או אנשים מסוימים ומנסים לשכנע אותם לעשות פעולה שהיא פעולה פלילית . כאשר מסיתים לאלימות , להמשך מאמר...

הגשמת האחריות הפלילית היא עניינו של הריבון בלבד

26/01/2017 07:51:53

להבדיל מהמשפט האזרחי, ששם הסכסוך הוא בין אדם לחברו ומשום כך שמדובר שם בסכסוך על זכויות, הרי אדם יכול למחול או לא למחול לחברו, היוזמה לפתיחת הליך אזרחי היא יוזמתו של היחיד, זה עניינו שלו והמדינה לא מתערבת, אך כאשר סכסוך זה אינו נושא אופי אזרחי אלא פלילי (מדובר בפגיעתו של האזרח במדינה עצמה) גם אם נפגע להמשך מאמר...

המשפט הפלילי הישראלי

26/01/2017 07:43:29

   חוק אחד המרכז את עיקר ההוראות בתחום הדין הפלילי: חוק העונשין 1977, הוא חוק המסגרת שמרכז את עיקר ההוראות של מדינת ישראל.  הוא אינו כולל את כל המשפט הפלילי הישראלי, מכיוון שמצידו יש עשרות חוקים נוספים שגם בהם פזורים הוראות של המשפט הפלילי. חוקים אלה הם בדרך כלל חוקים שבאים להסדיר להמשך מאמר...

מחשבה הנוהגת בפלילים

26/01/2017 06:13:41

ראוי לו לפרשן לחפש אחר דרך להגביל ככל שניתן את תכולתו של החוק הפלילי, תכולת האיסור. גישה זו נקראת גם "הפרשנות הדפקנית" או "הפרשנות המצרה" תכליתה להתנות לאותה הוראה את המובן היותר נוח , שיהיה יותר נוח לעומד לדין, לנאשם. יותר נוח= אותו פרוש המקל עם הנאשם. מאוחר יותר, כאשר הגיע א להמשך מאמר...

המשפט האנגלי

26/01/2017 05:00:19

המשפט האנגלי:היה בסיס מרכזי של המשפט הישראלי (בתקופת המנדט). אנחנו הרבה שנים המשכנו להכיל על עצמנו את המשפט האנגלי שהיה קיים עוד לפני 1948. ורק ב 1980, הפסקנו סופית את הקשר הנ"ל אל המשפט האנגלי, מאז איננו קשורים למשפט זה. המשפט האנגלי,התבסס במשך המון שנים, על החלטת השופטים. הפרלמנט לא היה כוח להמשך מאמר...

אין עבירה ללא אשמה

26/01/2017 03:39:18

אין עבירה על התנהגות בלבד. התנהגות, גם אם היא פוגענית וגרמה נזק, אבל לא לוותה במחשבה פלילית, אינה מצדיקה הפללתו של האדם. מושג הרשלנות עומד בסתירה לדרישה של מחשבה פלילית מכיוון שמחשבה פלילית מתאפיינת במודעות בפועל למה שהוא עושה, הרי הרשלנות היא שאין לאדם מודעות למעשה. גרימת מוות ברשלנות- אדם לא צפה ב להמשך מאמר...

אין עבירה בלא התנהגות מרצון

26/01/2017 02:39:53

אם אדם אינו יכול לשלוט על הפעולות המוטוריות של גופו וכתוצאה מאיבוד שליטה זה הוא עובר עבירה, אין לבוא איתו חשבון. דוגמא: מחלת הנפילה, מחלה הגורמת לגופו של אדם להתכווץ, לעיוותות. אם אדם מחזיק בנשק ומגיע אליו התקף זה, הוא פועל ללא שליטה. אם יירה בנשק כי אצבעותיו כווצו זוהי אינה פעולה נשלטת ואינה רצונית להמשך מאמר...

מושג העבירה ויסודות העבירה

26/01/2017 02:25:15

היסוד העובדתי-  חייב לכלול את הרכיב ההתנהגותי שבלעדיו אין לנו התנהגות. התנהגות חייבת תמיד להימצא בכל יסוד עובדתי שבעבירה. רכיב התנהגותי זה מבטא את התוספת הפיזית של האדם לאותה מציאות- את העשייה הפיזית של האדם. היסוד העובדתי יכול לכלול רכיבים שאינם חייבים להימצא תמיד והם :הנסיבות והתוצאה. הם כל להמשך מאמר...

אינטרס הנושה האינדיבידואלי

25/01/2017 23:21:17

היקלעותו של אדם לקשיים כלכליים עד כדי חדלות פירעון יוצרת מטבעה תחרות בין נושיו השונים באשר למקורות הכספים ולנכסים שנותרו בידיו,  מהם יוכלו להיפרע כדי חובם.  בין בעלי האינטרסים השונים ניתן למצוא את עובדיו, ספקיו, לקוחותיו, רשויות השלטון, בעלי המניות (בתאגיד) ואף את החייב עצמו. לכל קבוצת נוש להמשך מאמר...

אין עבירה בלא עושה בעל כשרות פלילית עובר לעשייתה

25/01/2017 15:48:54

העושה הוא אותה אישיות משפטית שעומדת מאחורי ביצוע העבירה. הרעיון בא לבטא תפיסה חברתית שאומרת : אתה לא יכול לבוא חשבון עם אדם או גוף משפטי אלא אם השתכנעת שקודם לאותה התנהגות עבריינית, הוא היה בעל יכולת מינימלית לשאת באחריות של מעשיו הפליליים- כשרות פלילית. הכשרות הפלילית : א. דרישת הגיל המינימלית. להמשך מאמר...