מאמרים אקדמיים

התנהגות צרכנים

התנהגות צרכנים מתייחסת להתנהגות הצרכנים הסופיים (End Users), אשר קונים סחורות ושירותים לשימוש אישילמשל קניין בפירמה הוא אינו משתמש סופיהגורמים המשפיעים עליו בזמן הקנייה הם שונים.

מי קונהכיצד קוניםמדוע קונים.

דוגמאצריכת משחת שיניים

 • איזה סוג משחת שיניים קונה הצרכןשפופרתמשאבהג'לרגילהמשולבת...

 • איזה מותגישראליתוצרת חו"ל...

 • היכן נעשית הרכישהסופרמרקטבית מרקחת...

 • באיזו תדירות נעשה השימוש במוצרלאחר השינהלאחר כל ארוחהלפני השינה...

 • באיזו תדירות נקנה המוצרכל שבועכל חודש...

 

קצת רקע...

בשנות ה-50' השתנה הקונספט של הגדרת הקניה וניתוח תהליך הקנייהמאותן שנים הגדירו את הקנייה כתהליך התנהגותיהצרכן לא מונע רק ממניעים רציונאליים  אלא הצריכה היא ביטוי להתנהגות מסוימת של אדםכלומרשיקול כלכלי רציונאלי הוא לא השיקול היחידאם בכללנלקח המודל החדש מתחום ההתנהגות שאיתו מסבירים את תהליך הקנייהמודל גירוי-תגובה.

 

מודל S.O.R  מודל גירוי תגובה

כל פעולה מתחילה בגירוישפועל על איזשהו גוף (אובייקטאורגניזםומוביל לתגובה.

 

מודל S.O.Rגירוי  צרכן תגובה

1. גירוי

הרחבת גירויים שיווקיים:

 1. מוצרעיצובמותגאריזהכיתוב...

 2. מחירמה המחירהאם עלה/ירד...

 3. מקוםבאיזה מקום על המדףאיפה נמצאות החנויותמה הפריסה שלהן...

 4. מסרהג'ינגלהצבעיםהפרסומתהשיראיפה מופיעה הפרסומתבאיזה תדירות...

 

2. צרכן

הרחבת מאפייני אישיות הקונה:

 1. תרבותייםערכים והרגלים שאנשים חונכו וגודלו על-פיהםחשוב למשל לשיווק בינלאומיהתנהגות שונה בארצות שונות. (למשל "סטארבקס" שלא הצליחה לחדור לשוק בישראל). חברה צריכה לדעת להתאים את עצמה לתרבות המקומיתהאפשרות האחרת שהיא ללמד את הצרכנים לוקחת יותר משאבים ועלולה להביא גם לכישלוןגם בתוך מדינה אחת יכולות להיות כמה תרבויות שונות – למשל בישראל הפרסום לחרדים הוא שונה.

  1. תרבותהגורם הקובעהבסיסי ביותרשל רצונות האדם והתנהגותו (הישגיותפנאיבריאותנעוריםחוסר רשמיות).

  2. תרבות משנהקבוצות אוכלוסיההחולקות מערכות ערכים המבוססות על ניסיון חיים דומה (קבלאוםקבוצת דתקבגזעקבאזורים גיאוגרפיים)

  3. מעמד חברתיקבאנשים הומוגנית יחסית בחברה האנושיתהעשויים להפגין התנהגות צרכנית דומה. (עיסוקהכנסההשלכהעושר)

 2. חברתיים:

  1. קבוצות התייחסותקבוצות בעלות השפעה ישירה או עקיפה על השקפות האדם או התנהגותו.

  2. משפחה: מוצאמשפחה מנישואים...

  3. תפקידיםמורכב מפעילויות שמצפים מאדם לבצע.

  4. מעמדותבהתאם לאנשים הסובבים.

 3. אישיים:

  1. גיל ושלב במחזור החייםנאמנות הצרכנים למוצרים משתנה עם התבגרותם.

  2. עיסוקעיסוקו של אדם משפיע על התנהגותו כצרכןהמשווקים מנסים לאתר פוטנציאל מכירות בקרב עיסוקים מסוימים המשיקים למוצריהם.

  3. מצב כלכלי: נקבע עפ"י ההכנסה של הצרכן

  4. סגנון חייםצורת החיים של הקונה כפי שהיא מתבטאת בפעילויותיועיסוקו וכו'.

  5. אישיותביטחון עצמידומיננטיותעצמאותשינויציותתקיפותחברותיותסדר...

  6. תפיסה עצמיתתדמיתתמונה רוחנית מורכבת על עצמנו.

 4. פסיכולוגיים:

  1. הנעהאדם מונע מצורך המביא אותו לחפש לו דרך להשביעו.

  2. תפיסהתהליך שבו אדם בוחרמארגן ומפרש תשומות מידע כדי ליצור תמונת עולם בעלת משמעות בעבורו.

  3. למידהשינויים בהתנהגות הקונה בהתאם לצבירת ניסיון.

  4. אמונההמחשבה התיאורטית שיש לאדם על משהו.

  5. השקפהמתארת את ההערכות הקבועות המבוססות על ידעתחושות הרגשיות וכדומה.

 

המשתתפים בתהליך הקנייה

 1. יוזםהראשון להציע רכישת מוצר או שירות.

 2. משפיעהאדם אשר להצעתו משקל בעת קבלת ההחלטה הסופית.

 3. מחליטהאדם הקובעבאופן סופיהאם לקנותמה לקנותכיצד לקנות או היכן לקנות.

 4. קונההאדם המבצע את הרכישה.

 5. משתמשהאדם הצורך או מפעיל את המוצר.

 

מעורבות הצרכן:

 1. גבוהה – הצרכן משקיע כדי לצרוך את המוצרהוא צריך אותו.

 2. נמוכה – הצרכן לא מתעניין ברכישת המוצרהמוצר לא חשוב לומוצרים כאלה ניתן למצוא בכוונה ליד הקופות בסופראלה קניות שהצרכן קונה ורק אח"כ חושב אם באמת היה צריך לקנות.

 

סוגי מוצרים:

 • נוחותהצרכן קונה בתדירות גבוההמחירים זוליםקרובים לצרכן ולכן מעורבות הצרכן היא נמוכה (מוצרים בסיסיים)

 • חיפושהצרכן מעורב יותרמוכן להשקיע (ריהוטמוצרי חשמלתדירות הקנייה היא נמוכה יותרמחירים יקרים יותר.

 • ייחודמוצרים שנקנים בתדירות נמוכה מאדלמשל דירה או תכשיטים מאד יקריםהצרכן יעשה תהליך קנייה ממושך ומורכבישקיעיבצע הערכת חלופות ושאר התהליך.

 

3. תגובה

תהליך קבלת החלטת הקנייה:

 1. זיהוי הבעיה.

 2. חיפוש מידע.

 3. הערכת חלופות.

 4. החלטת רכישה.

 5. התנהגות שלאחר קנייה.

 

התנהגות בהחלטת קנייה

 1. תגובה שגרתיתהתנהגות קניה הפשוטה ביותר היא בעת רכישת פריטים זולים לצריכה שוטפת.

 2. פתרון בעיה חלקיתהתנהגות קניה כאשר הקונים ניצבים בפני מותג לא-מוכר בקטגורית מוצרים מוכרת.

 3. פתרון בעיה מקיפההקניה המסובכת כאשר הקונים ניצבים לפני קטגורית מוצרים לא-ידועה.

 

שלבים בתהליך אימוץ מוצר חדש

 1. מודעותלצרכן נודע על החידוש אך חסר לו מידע עליו.

 2. התעניינותהצרכן מחפש מידע על החידוש.

 3. הערכההצרכן שוקל האם כדאי לו לנסות את החידוש.

 4. ניסויהצרכן מנסה את החידושכדי לשפר את הערכתו.

 5. אימוץהצרכן מחליט לעשות שימוש מלא וקבוע בחידוש.

 

הבדלים באימוץ חידושים

אנשים נבדלים בנכונותם לנסות מוצרים חדשים:

 1. 2.5% החדשנייםהרפתקנים המנסים תוך נטילת סיכוןהכנסתם והשכלתם גבוההפעילים בחברה.

 2. 13.5% המקדימיםמנהיגי דעה המנסים בזהירות רבה.

 3. 34% רוב מקדיםמחקה את המקדימיםמבצעים השוואה בין החלופות.

 4. 34% רוב מאחרספקנים המאמצים רק לאחר שהרוב כבר התנסהאנשים מהמעמד הבינוני.

 5. 16% המאחריםשמרנייםהחשדניים לשינוי ומאמצים לאחר שהתיישןמבוגרים ובעלי השכלה נמוכהאינם מעורים בחברה ומנותקים מהתקשורת.

דיסוננס קוגניטיבי – חוסר שביעות רצון שמתרחש אצל צרכן לאחר הקנייהגם בזה ניתן לטפללמשל פרסומות של "יש לנו כבר 500,000 לקוחות מרוצים..."

היררכיית הצרכים של מסלאו:

1. הצורך בהגשמה עצמית.

2. הצורך בהערכה (יוקרהסטאטוסהערכה עצמית).

3. הצורך בהשתייכות (חברותשייכותחיבה).

4. הצורך בביטחון (הגנהסדריציבות).

5. צרכים פיסיולוגיים (אוכלמיםאווירמחסהמין).