מאמרים אקדמיים

אחריות פלילית של התאגיד (א)

 אינה אופינית דווקא למשפט הפלילי, כמו אחריות שילוחית. אחריות תאגיד בדרך כלל מתקשרת למשפט האזרחי. החברה המודרנית ביקשה למצוא לעצמה כלים פשוטים ויעילים לקדם את הפעילות הכלכלית- מסחרית שלה, מעבר לפעילות של הפרטים עצמם. היא מצאה שהדבר אפשרי על ידי יצירת אישיות משפטית-מלאכותית (על ידי שהיא יוצרת תאגיד).
במשפט האזרחי ישנם הרבה צורות לכך (החברה בע"מ, עמותה, אגודה שיתופית, שותפות ועוד).
אלה הם צורות של התאגדות של חבר בני אדם, החוק יוצר אותם ומפיח בהם רוח חיים. כאשר התאגדו מספר אנשים להיות לדוגמא חברה בע"מ הרי הם יוכלו לפעול באמצעות תאגיד זה במתכונת שהחוק מכתיב לנו וכאשר תאגיד זה פועל הוא פועל באופן עצמאי- חברה במנותק מהחברים בעלי המניות בחברה או במנותק מבעלי התפקידים בחברה. התאגיד פועל כאישיות משפטית נפרדת מהחברים הנמצאים בתוכה.
החוק הקנה לתאגיד את הכשירות לשאת בזכויות ולעבוד בחובות.
התאגיד, הוקם על מנת לקדם את אותם אינטרסים כלכליים ומסחריים שאחרת היה קשה לקדמם. זהו אביזר משפטי חיוני שבאמצעותו החברה פועלת על מנת לקדם אינטרסים חיוניים שלהם. הם אינם פועלים מעצמם, נושאי המשרות ובעלי התפקידים בתאגיד שמפעילים את התאגיד. בעלי התפקידים נקבעו להיות ע"י החוקים שיצרו את התאגידים האלה. לכל תאגיד יש מסמכי הקמה שבהם ניתן למצוא את המוסדות הראשיים של התאגיד (ניתן לראות מי הם היוצרים והאורגנים של התאגיד, מטרות התאגיד, תנאי הפעלה ומי המפעיל).
תאגידים אלה מוקמים מכוח חוקים (חברה- חוק החברות, שותפות- חוק השותפות). חוקים אלה יוצרים את החוקים הנורמטיביים ליצירת התאגידים והקמתה. ישנם תמיד בעיות בכך – לדוגמא חריגה בתחום הסמכות, חוזים וכו'.
המשפט הפלילי שאל את עצמו האם בדומה לכך שהתאגיד יכול לחייב את חבריו בפעולות משפטיות שהוא עושה (למשל אם התאגיד עושה פעולה לא מוצלחת- בעלי המניות הם המפסידים). האם ייתכן מצב שבו תאגיד יכשל בפעולות פליליות? או יהיה שותף לפעולות פליליות? ישדל לפעולות פליליות?
 בפסק דין של מודיעים השופט ברק שאל מה היקף האחריות של תאגיד? האם יעלה על הדעת שתאגיד ינהג ברכב? החוק מטיל על בעלי הרכב לשכנע שלא הוא היה ברכב כאשר נגנב או נלקח ללא רשותי. אלא אם נתתי את האוטו מרשות, האחריות היא על מי שנהג ברכב. על התאגיד להוכיח מי הנהג ברכב בזמן העבירה והתאגיד לא ידע לענות על שאלה זו. מה היקף אחריותו בפלילים של תאגיד? לצורך יצירת ההלכה, ברק ניצל הזדמנות זו. עד אז לא היה חוק שטיפל בסוגיה זו של אחריות פלילית של תאגיד ודבר זה לא מנע לשאול האם באמת אין אחריות פלילית לתאגיד? ברק אומר כי האחריות המשפטית של התאגיד מתאפשרת באמצעות האורגנים. האורגנים זה אותו גוף מרכזי בתוך תאגיד שבאמצעותו התאגיד פועל. אין תאגיד שיכול לפעול ללא גופי שליטה שאנו קוראים להם אורגנים. כל תאגיד מתאפיין באורגנים שונים. גם תאגידים שמתאפיינים בדרך כלל בסוג מסוים של אורגנים רשאים להוסיף עליהם אורגנים נוספים, על מנת שהתאגיד יהיה ייחודי מבחינת דרך פעולתו. הדוגמא המוכרת: המנכ"ל- הוא זה שמפעיל הלכה למעשה ביום יום את התאגיד. חבר הדירקטורים קובע את המדיניות והוא המפעיל והמוציא בשם התאגיד. כאשר הוא כורת הסכמים באמצעות סוכניו- פעולותיו הם פעולות התאגיד. אנו מזהים את המנכ"ל כתאגיד. כאשר אסיפת בעלי המניות יושבת לדון במה מגיע או לא מגיע או האם לאשר מנכ"ל חדש , הצבעת בעלי המניות היא למעשה הצבעת התאגיד. אסיפת בעלי המניות היא האורגן וההחלטה היא החלטת התאגיד.
הפועל שפועל מתוקף תפקידו הוא התאגיד. במידה והמנכ"ל מקבל במרמה כספים שלא מגיעים לחברה (לתאגיד), למה שלא נאשים בכך את התאגיד ביחד עם המנכ"ל מכיוון שפעל מטעם התאגיד וכמייצג אותו.