מאמרים אקדמיים

מערכת מידע שיווקי (מחקר שיווקי)

תהליך קבלת החלטות מושכלמידע ← עיבוד ← החלטה .

בישראל לעומת זאת... "הרבה אינטואיציה מעט מחקר" - עפ"י מחקר MARKET WATCH ההשקעה בישראל במחקר כבסיס לקבלת החלטות נמוך מאד יחסית למדינות אחרות בעולם.

מידע צריך להפיק בתהליך מסויםאיסוף נתונים ← עיבוד ← מידע .

 

מחקר שיווקי

מחקר שיווקי עוסק באיסוף נתוניםבארגונם למידע בעל משמעותובניתוחם תוך הפקת מסקנותבמטרה לסייע למנהלים ולמקבלי ההחלטות בפירמה בהגדרת הבעיות השיווקית ופתרונן.

 

מערכת מידע שיווקי (ממ"ש)

מערכת המידע השיווקי כוללת אנשיםמתקנים ותהליכים העוסקים ביצירת זרימה סדירה של מידע רלוונטי לקבלת החלטות בתחומי האחריות של ניהול השיווק.

 

סביבת השיווק

שוקי מטרה

צינורות שיווק

משתני מיקרו

משתני מאקרו

 

מודיעין

דיווחים פנימיים

הערכת צרכי המידע

מנהלי שיווק

תכנון

ביצוע

בקרה

 

 

 

מחקר שווקים

ניתוח המידע

הפצת המידע

 

תחומי המחקר השיווקי

בחינת הסביבה השיווקית:

 1. מדידת פוטנציאל השוק.

 2. אומדן הביקושים.

 3. מחקרי עמדות.

 4. התנהגות צרכנים.

 

דוגמאות למידע שיווקי:

- 95% מהצרכנים שטועמים מוצר

בסופרמרקט קונים אותו.

- 5.6% ישראלים קנו בשנה

האחרונה מוצר דרך האינטרנט.

- מדי שנה נמכרות בארץ מצות ב-100 מיליון ₪.

- ילדים זוכרים פרסומות יותר טוב ממבוגרים.

 

בחינת הכלים השיווקים:

 1. ניסוי מוצרים חדשים.

 2. קידום מכירות.

 3. תפיסת מחיר.

 4. אפקטיביות פרסומית.

 

מקורות למידע שיווקי:

 • מידע פנימי – מידע שקיים בתוך הארגון.

 • מידע חיצוני – מידע שנשאב מחוץ לארגון (לקוחותספקיםמתחרים...)

 • מידע משני – מידע שהופק ע"י גורם אחרלא ע"י הפירמה אבל הוא ניתן לשימוש (למשל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה). זה מידע זמיןמהירעלויות ההפקה שלו נמוכותלכן יש לו תועלותהיות והוא לא מוכוון למטרת הפירמה – על הפירמה לעבד אותו כדי שיתאים לדרישותיה.

 • מידע ראשוני – מידע שהופק ע"י הפירמה (או לבקשת הפירמהספציפית לדרישות הפירמהיתרוןזהו מידע שממוקד לפירמהחסרוןזהו מחקר שעלותו גבוהה יותרלוקח יותר זמן להפקה.

 • מערכת דיווחים פנימית – איסוף מידע ממקורות פנימיים בארגוןלדוגמאנתונים שוטפים על מכירותעלויותסוגי מלאי (מתאים למידע פנימי-משני או פנימי-ראשוני).

 • מודיעין שיווקי – איסוף וניתוח מידע המתקבל ממקורות ציבוריים העוסק במתחרים וסביבה השיווקיתלדוגמאמעובדיםמספקיםמלקוחותממתחריםמחבמחקר (מתאים למידע חיצוני-משני).

 • מחקר שיווקים – עיצובאיסוףניתוח ודיווח שיטתיים של נתונים וממצאים (מתאים למידע ראשוני-פנימי או ראשוני-חיצוני).

 

כיצד מחליטים על ביצוע מחקר?

 1. הגדרת הבעיה ויעדי המחקר – כל מחקר בודק בעיה ספציפית למשלכיצד ניתן לשפר את ההתאמה של המוצר לצרכי הלקוח? (מחקר צרכי לקוחות), כיצד ניתן להגדיל את הפלח או השוק? (מחקר מגמות צריכה), כיצד ניתן להתמודד עם המתחרים? (מחקר תחרות). "מכירות ירדוזו אינה בעיהאלא הסיבה שבגללה המכירות ירדואומדן ערך המחקר תקציבמידע טוב מקטין את אי הוודאותאך מגדיל את העלות.

 2. פיתוח מקורות המידע

  1. איסוף נתונים משניים – מידע שנאסף קודם לכן ע"י אחרים ממקורות פנימיים וחיצוניים.

  2. איסוף נתונים ראשוניים – מידע שנאסף לצורך ספציפיתהליך הכוללשיטות מחקרכלי מחקרתכנית דגימה ושיטות יצירת קשר עם הנדגמים.

 3. איסוף המידע – איסוף מידע משניעיתונותאינטרנטמחקרים קיימים (ספרות מקצועיתפירמות), מידע שנצבר בארגוןנתונים פיננסיים ושיווקיים (D&Bנתוני הלשכהבורסה), מידע של בעלי תפקידים (מפיציםסוכניםמוכרנים).

 4. ניתוח המידע.

 5. הצגת הממצאים.

 

שלבים במחקר ראשוני

 1. הגדרת הבעיה ויעדי המחקר: יש להבחין בין בעיה לסימפטום.

 2. אומדן ערך המחקר: עלות מול תועלת.

 3. תכנון המחקר:

  1. ביצוע מדגם:

 • מסגרת המדגם  מי קהל השוק שאליו אני רוצה לפנות?

 • גודל  כמה אנשים ישתתפו במדגם שיבוצע? (יותר אנשים  יותר הוצאה).

 • שיטת הדגימה  הדרך שבה בוחרים את המדגם מתוך האוכלוסייהאקראית-סטטיסטית ולא אקראית.

 • אקראית (סטטיסטית)  תוצאות המדגם ילמדו אותי על כל האוכלוסייהמדגם מייצג.

 • לא אקראית  קבוצה מתוך האוכלוסייה שתוצאות הסקר יקישו רק על אותה קבוצה שנבדקה.

כאשר איננו יודעים באיזה שיטת דגימה נעשה מחקר כלשהולא ניתן לדעת אם הוא רלוונטי או נכון.

  1. שיטת איסוף נתונים:

   1. מחקר תצפיות  איסוף מידע באמצעות עריכת תצפיות על אנשיםפעילויות ומצבים. (למשל סידור סופרמרקט  בישראל הקופות נמצאות בכניסה מימיןבארה"ב משמאל...)

   2. מחקר סקרים  תשאול יחידים לגבי עמדותהעדפות או התנהגות קניה (דואראינטרנטעיתוןטלפוניראיון). חסרונותטלפון משמש רק לראיונות קצריםלשאלון בדואר יש היענות נמוכה ואיטיתבראיון אישי המראיין עלול להטות את התשובות.

   3. מחקר ניסויים  שימוש בקבוצות של אנשים לקביעת תהליכי "סובב-מסובב" (מה משפיע על מהלמשל אם המפרסם ידאג שהצרכן ייחשף לפרסומת פעמים  הוא יזכור אותהלמשל סקר טעמים). משתמשים למשל במחקר ששאלתו היא "האם X משפיע על Y?"

 1. עיבוד הנתונים.

 2. הסקת מסקנות והחלטה על פעולות המשכיות.