מאמרים אקדמיים

מאמרים בחשבונאות

תקציר חומר חשבונאות

27/01/2017 09:17:19

חברה ציבורית -  חברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה. לחברה יש: מחזיקי עניין (כמו בעלי מניות) בעלי שליטה מנהלים דירקטוריון שומרי סף התפקיד המרכזי של חשבונאות הוא לייצר דוחות כספיים. חוק ניירות ערך מקנה הגנה לחברה בכך שאינה צריכה לפרסם סודות עסקיים בדו"ח. בעיית להמשך מאמר...